Kết nối với chúng tôi

Hệ thống xử lý nước thải chứa dầu mỡ, xi mạ

29-11-2019

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lốp, tẩy sơn, rửa và xử lý hệ thống ổ bi, xi mạ trong sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất.

Vì 3 nguồn thải có tính chất khác nhau hoàn toàn, nên định hướng từ đầu các nguồn thải sẽ được thu gom riêng biệt, xử lý từng phần.

Phương án công nghệ xử lý được lựa chọn, tính toán dựa trên các đối tượng chất ô nhiễm cần phải xử lý, đảm bảo đạt được các mục tiêu cụ thể đặt ra đối với thiết kế hệ thống xử lý.

Thiết lập quy trình công nghệ phù hợp với đặc trưng nước thải cần xử lý:

Từ các nhận xét về đặc trưng ô nhiễm ở trên, các đối tượng chất ô nhiễm cần xử lý loại bỏ dầu mỡ và xử lý các chất hữu cơ dư trong dòng thải. Nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn việt nam hiện hành. Nước sau lọc sẽ đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT

Dưới đây là một số ảnh công trình xử lý nước thải do Haminco thực hiện tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Không AESC:

 

 

‭0964830566‬